Aydınlatma Metni

TrendEpin.com bünyesindeki kişisel veriler, Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin güvencesi altındadır. Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerin güvenli şekilde saklanmasını, hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız.


Bu doğrultuda, Kanun uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılması kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla iş bu Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Aydınlatma Metni düzenlenmiştir.


Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından sağlanan hizmet ve Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda veya internet sitemizi, sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.


Kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından;


Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak, Operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmetlerinin sağlanması, Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin kısa, orta, uzun vadeli ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması, Etkin bir müşteri hizmetinin sunulabilmesi, Hizmet ve tekliflerin sunulması, Her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi, Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi, Ziyaretçi profillerinin belirlenebilmesi, Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin ticari güvenilirliğinin sağlanabilmesi, İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması, Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde Müşteri’lere ve Ziyaretçiler’e destek hizmetinin sağlanması, Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi, Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması, Pazarlama, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi yönetimi, Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, Çalışanların Veri Sahibi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi, Hukuk işlerinin takibi, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından aşağıda yer alan amaçlarla;


Kısa, orta ve uzun vadede ticari ve iş stratejilerini belirlenmesi, planlanması ve uygulanması İş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti.’ne ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi temini amaçlarıyla Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. yetkililerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, http://Trendepin.com/ internet adresinden ulaşabileceğiniz “Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü'nde yer verilmiştir.


Yurtdışına Aktarım

Kanun’un 9. Maddesi uyarınca, Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz, Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin, Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti.’ne ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, açık rızanız var ise veya, açık rızanız olmamasına rağmen, Kanun’da düzenlenen hükümler çerçevesinde, Yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilecektir:


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.


Kişisel verileriniz, Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından farklı yollardan (Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. merkezi, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, seminer ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla sözlü, yazılı, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir.


Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. bünyesindeki şirketlerin faaliyetlerinin, Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. ilke, hedef ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi, Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin hak ve menfaatleri ile itibarının korunması amacıyla, Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. bünyesindeki şirketlerden biri tarafından toplanan ve işlenmekte olan kişisel veriler, yine Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. bünyesindeki diğer şirketlere aktarılabilir ve bu şirketler tarafından da işlenebilir.


Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti.’ne iletmeniz durumunda, Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.


Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti.’ne başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:


Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin veri sahibinin kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenme, Eğer Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, bu veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep etme, Eğer Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenme, Eğer kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişiler hakkında bilgi talep etme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini talep etme, Kişisel verilerin Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. nezdinde eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep etme, Kişisel verilerin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme, Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi ve bu analiz neticesinde ilgili kişinin aleyhine bir sonuç doğduğunu düşündüğü sonuçların ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 13(f.1) maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti.’ne iletebilirsiniz. Bu çerçevede Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti.’ne Kanun’un 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.


Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, http://www.trendepin.com/ adresindeki 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz olarak doldurarak;


Islak imzalı bir nüshasını “Yenibosna Merkez Mh. Değirmenbahçe Cd. No: 17 İSTWEST Sitesi A1A Blok D:163 Bahçelievler, İstanbul” adresine şahsen elden teslim edebilir, noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir, Güvenli Elektronik imza ile imzalayarak veya müşteriye ait Trendepin'de kayıtlı e-posta ile info@trendepin.com adresine iletebilirsiniz.

Değişiklikler

Aktif Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.